tren

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

FELİSYA BİYOMEDİKAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız. Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 1. Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş̧ olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

 1. Aydınlatmanın Kapsamı

İşbu Bilgilendirme müşterilerimizi, potansiyel müşterilerimizi, iş ortakları ve tedarikçilerimizi ve kişisel verilerini Şirketimiz ile paylaşan diğer üçüncü kişileri kapsamaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri Neleridir?
 • İş Ortakları ve Tedarikçilerimizle İlişkilerimizin Yürütülmesi: İş ortaklarımız ve tedarikçilerimizin ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, anne adı, baba adı gibi imza sirkülerinde yer alan bilgilerini sözleşmelerin kurulabilmesi ve sözleşmeleri imzalamaya yetkili personelin yetkisinin kontrolünün yapılabilmesi için bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebeplerine dayanarak işlemekteyiz.
 • Satış ve Pazarlama: Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde gerekli izinlerin alınması kaydıyla, reklam, kampanya, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, müşteri portföyümüzün analizi, segmentasyon/profilleme çalışmalarını yürütmek, müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, size özel reklam, kampanya, avantajlar ve faydalar sunmak gibi amaçlarla; ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres, çağrı merkeziyle toplanan ses kayıt verileri ve anket sonuç verileri açık rıza ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması ve zorunlu çerezler bakımından hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebine dayanarak işlenebilecektir. Bu verilerinizin işlenmesi için, Şirket’in internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgi toplayan ve saklayan çerezler ile benzeri teknolojiler kullanılabilmektedir. İlgili ayarlarınızı yapmak suretiyle çerez tercihlerinizi kontrol edebilir ve belirleyebilirsiniz – daha fazla bilgi için lütfen Şirket’in http://www…. internet sayfasında yer alan Çerez Politikası’na başvurunuz.
 • Şikâyet Yönetimi ve Çağrı Merkezi Hizmeti: Şikâyet yönetimi, sorularınızı almak-çözümlemek, arayan kişiye doğru hitap edilmesi, bilgi ve danışma destek hizmetlerinin sağlanması, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi ve cevap vermek ve doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgisi, çağrı merkezi vasıtasıyla kaydedilen ses kayıtları işlenebilecektir.
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi: ŞİRKET ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, üçüncü kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi yapabilmek için, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebeplerine dayanarak; ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres, T.C. kimlik numarası, banka hesap bilgisi verileriniz işlenebilecektir.
 • Güvenliğin Sağlanması: Şirket’te güvenliğinin sağlanabilmesi, meydana gelebilecek kazalar, haksız fiil veya suç teşkil eden olayların önlenebilmesi ve önlenememesi halinde ilgili kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; Şirket giriş ve koridorlarında, ofis alanlarında, teras ve dinlenme alanlarında ses ve görüntü takip ve kayıt özelliği olan araçlar ile ses ve görüntü verileriniz toplanmaktadır.
 • Çalışan verilerinin işlenmesi için lütfen http://www…. adresinde yer alan çalışan bilgilendirme metnine başvurunuz.
 1. Kişisel Verilerinizin Aktarabileceği Kişi veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme
 • Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlara ek olarak,
 • a. Şirketimizin Bilkent Holding A.Ş.’nin bağlı şirketlerinden olması nedeni ile gerek Holding denetimleri gerekse Holding tarafından verilen hizmetler nedeniyle Şirket’in bağlı bulunduğu Bilkent Holding A.Ş’ye, Bilkent Holding A.Ş’nin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketlere,
 • b. Vergi Usul Kanunu, Sayıştay Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazlar Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlara,
 • c. Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Valilik, İç İşleri Bakanlığı, kolluk kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, savcılıklar ve yasal nedenlerle talepte bulunan diğer adli makamlar ile idari ve yasal mercilere,
 • d. Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince denetime tabi şirketlerden olması nedeni ile iç ve dış denetim şirketleri ve denetçilere,
 • e. Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılacaktır.
 1. Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanmaktadır?

Kişisel Verileriniz, internet sitemiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama, Sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezler vb. aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan işleme şartlarına uygun olarak; işlenen kişisel verinin işlenmesi için açık rıza gerekiyorsa, açık rızanıza bağlı olarak; aksi halde işbu maddede belirtilen sebeplerden başka birine dayanarak (işbu aydınlatma metnin 3. maddesinde bu sebeplere değinilmiştir.) işlenecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun

bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Üniversiteler Mh.1606 Cd.No:3 Çankaya/ Ankara adresine verebilirsiniz. E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@felisyabiyomedikal.com adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’imiz iletebilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı felisya@hs03.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

FELİSYA BİYOMEDİKAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 1. Kapsam

İşbu Bilgilendirme, Şirket çalışanlarımızı kapsamaktadır.

 1. Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş̧ olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve saklanmasında basta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri isleyen gerçek  ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek, kişisel verileri işlenen kişilerin haklarını belirlemek amacıyla kabul edilmiştir.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirketimiz tarafından, Şirketimiz çalışanlarından, aşağıda belirtilen kişisel veriler, İş sözleşmesine bağlı gerekliliklerin yerine getirilebilmesi, özlük dosyasının tutulabilmesi, ücretli/ücretsiz/mazeret izinlerinin takibi, onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması, puantaj/bordro oluşturulması, ücret ödemesi yapılabilmesi, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gerekliliklerin yerine getirilebilmesi, SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, emniyet bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması, zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılması, işyeri güvenliğinin sağlanabilmesi, Şirketimiz tarafından hizmet verilen müşterilere karşı gerek mevzuattan gerekse sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, icra müdürlüklerinin talimatı doğrultusunda maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması, iş kazası halinde yasal bildirimlerinin yapılması, iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yerine getirilebilmesi, kan ihtiyacı ile ilgili duyuru yapılması, resmi kurum ve kuruluşların karar, talep ve talimatlarının yerine getirilebilmesi, Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması, Şirket çalışanlarının performanslarının takibi ve raporlanması, iş avansı/masrafı ödemelerinin yapılabilmesi, çalışan portalının oluşturulabilmesi, irtibat ve iletişimin sağlanabilmesi, kartvizit basılması, kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması, Şirket aracı kullanımının takip edilmesi, servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması, çalışma esnasında kullanılacak kıyafetin, ayakkabının tedarik edilmesi, iş e-postası, Şirket ERP sistemlerinin, yazılımlarının kullanımı, çalışan memnuniyetin ölçülebilmesi, eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi, acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması, tedarikçi ve çalışanlarına irtibat  amaçlı iletişim verilerinin aktarılması gibi amaçlarla işlenebilir.

 • Özlük dosyası kapsamında;

Kimlik ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti ( Eski tip nüfus cüzdanlarında din bilgisi) telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)

Aile Bilgileri: Evlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı, soyadı, kızlık soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi, boyu, kilosu, görevi, telefon numarası; yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası

Ücret ve Ayni Haklara İlişkin Bilgiler: maaş ve ek gelir-menfaat detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı

Eğitim Bilgisi: Öğrenim durumu, sertifika aldığı kurs ve seminer bilgileri, yabancı dil bilgisi, staj durumu, katılım sağladığı eğitimler, eğitimlere ilişkin bilgiler, aylık performansının değerlendirilmesi ve hedef gerçekleştirme durumu, aktivite bilgileri ve performans bilgileri, diploma bilgileri, özgeçmiş, Yurtiçi ve yurtdışı eğitim, görevlendirme, denetim vb.

Diğer Veriler: Askerlik tecili, araç plakası, araç ruhsatı sureti, araç km bilgisi, araç lokasyonu, ehliyet sureti, trafik cezası sorgulama sonucu, özel sandık adı, özel sandık giriş tarihi, özel sandık sicil no, ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo, adli sicil kaydı, kan grubu

 • İş akdinin devamı kapsamında;

Şirket giriş çıkış kayıtları, internet erişim logları, günlük mola ve aktivite verileri, işyeri ve eklentilerinde, işyeri çalışma alanlarında, kat koridorlarında, toplantı odalarında ve dinlenme odalarında, iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin sağlanabilmesi, işyeri düzeni ve çalışma barışının sağlanabilmesi, çalışma ortamının içerden ve dışardan gelebilecek tehlikelere karşı korunabilmesi amacıyla kamera kaydı, ses kaydı, şahsa tahsis edilen ve/veya kullanımına sunulan araç  ve benzin kullanımınızın takibine ilişkin veriler, sağlık verileri, işyeri hekimi kayıtları, medeni durumunda ve ailevi durumunda değişiklik yaratan hayati olaylar ile Şirket’in faaliyetleri kapsamında reklam, tanıtım, ilan, broşür, sosyal medya vb. mecralarda paylaşılması amacıyla Şirket etkinlikleri (yemek, toplantı vs. organizasyonları) kapsamındaki veya diğer zamanlardaki fotoğrafları, video kayıtları ve diğer görsel veriler

 • İş akdinin sonlandırılması kapsamında;

Şirketimizin hizmet kalitesinin arttırılması, çalışan personel memnuniyetinin sağlanabilmesi, Şirket içindeki varsa aksaklıklarının tespit edilebilmesi, işten çıkış sebeplerinin tespit edilebilmesi, çalışan sirkülasyonunun en aza indirilebilmesi amacıyla işten çıkış işlemleri esnasında yapılan ankette ses kaydı, işten çıkışa ilişkin kişisel veriler,

6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz gerek iş başvurusu gerekse iş akdi devamında tarafınızca bizzat sunularak, müşteri ve müşteri adayı yetkilileri, anlaşmalı internet siteleri veya Şirketimizin internet sitesi üzerinden yapılmış olan başvurular, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız sair kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler, partner, tedarikçi veya işbirliği yaptığımız firmalar, internet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız, hizmet verilen lokasyonlardaki ziyaretçi giriş-çıkış ve kontrol noktaları, kameralar, alarm sistemleri ve diğer elektronik güvenlik sistemleri, araç takip sistemleri, Şirket idari ofis ve Şirket tarafından hizmet sunulan işyerlerinde yer alan kamera, telefon, ses kayıtları, web sitesinde yer alan çerez uygulamaları gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere; Şirket tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla toplanmaktadır.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlara ek olarak,

 • a. Şirketimizin Bilkent Holding A.Ş.’nin bağlı şirketlerinden olması nedeni ile gerek Holding denetimleri gerekse Holding tarafından verilen hizmetler nedeniyle Şirketimizin bağlı bulunduğu Bilkent Holding A.Ş’ye; kurumsal gelişim ve insan kaynakları, mali işler, finans, bütçe planlama, yönetim ve destek hizmetleri, stratejik planlama, hukuk ve bilgi teknolojileri alanlarında destek alınabilmesi ve iç denetimlerin gerçekleştirebilmesi için gerekli olması halinde, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak
 • b. Vergi Usul Kanunu, Sayıştay Kanunu, İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 3/42/EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği Madde 14, 90/385/EEC Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği Madde 13 ve 98/79/EC Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği Madde 13
 • c. ve diğer mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlara; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,
 • d. Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kolluk kuvvetleri, savcılıklar ve yasal nedenlerle talepte bulunan diğer adli makamlar, ilgili mahkeme, icra müdürlükleri ve diğer idari ve yasal mercilere, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,
 • e. Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince denetime tabi şirketlerden olması nedeni ile iç ve dış denetim şirketleri ve denetçilere, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,
 • f. Sigorta – bireysel emeklilik firmaları, iş sağlığı ve güvenliği kuruluşları, finansal (banka vb.) kuruluşlar, yemek şirketi, araç kiralama, havalimanı ve benzer transfer firmaları, telefon operatörleri, kartvizit basımı gibi gerekli hizmetlerin alındığı şirketlere, Şirket genelinde kullanılan yazılımların sunucularını barındıran şirketlere, Şirketimiz adına yetkili kılınan hukuk bürolarına, avukatlara, arşiv firmalarına, resmi kurumlar tarafından verilmesi muhtemel teşviklerin tespiti ve hesabı hususunda danışmanlık alabilmek için çalıştığımız danışmanlık firmalarına ve özel istihdam bürolarına, yönetici asistanlarına-sekretaryaya (yalnızca iş kapsamındaki seyahat organizasyonu yönetici asistanları-sekreterya aracılığıyla sağlanan personelin seyahat organizasyonu sağlanması için gerekli olan verileri) yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak, aktarılmaktadır.
 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna

Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Üniversiteler Mh.1606 Cd.No:3 Çankaya/ Ankara adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@felisyabiyomedikal.com e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı felisya@hs03.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.